Anunț de angajare – inspector  clasa I, grad profesional asistent în cadrul  compartimentului urbanism

Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Erbiceni,  judeţul Iași, organizează concurs în data de 28.04.2022, ora 10:00 – proba scrisă, pentru ocuparea  unei funcții  publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Erbiceni, județul Iași, după cum urmează :

  • 1 (una) funcție publică de execuție vacantă de  inspector  clasa I, grad profesional asistent în cadrul  compartimentului urbanism din aparatul de specialitate al primarului comunei  Erbiceni, județul Iași.

Perioada de depunere  dosare : 24.03.2022-12.04.2022

Probele stabilite pentru concurs :

  • probă scrisă: 28.04.2022 , ora 10.00
  • interviu: 02.05.2022

Condițiile de participare la concurs  sunt următoarele :

Condiții generale: conform art.465 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.   

Poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a)are cetățenia română și domiciliul în România;

b)cunoaște limba română, scris și vorbit;

c)are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

d)are capacitate deplină de exercițiu;

e)este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;

f)îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;

g)îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;

h)nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i)nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

j)nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.    

Condiții specifice:

Studii: studii universitare   de licență   absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul arhitectură/urbanism/construcții   .

Vechime:  în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuție – minim 1(unu) an.

Dosarele de depun la sediul Primăriei comunei Erbiceni, judeţul Iaşi de la data afişării anunţului, respectiv  până la data 12.04.2022  și vor conține documentele obligatorii prevăzute de art.49 din H.G. nr. 611/2008 privind desfășurarea concursului de recrutare a funcționarilor publici:

a) formularul de înscriere

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de licență, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări, după caz, în domeniul stabilit;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

i) cazierul judiciar;

j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

***Notă: Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

Copiile de pe documentele obligatorii solicitate ce vor alcătui dosarul de concurs se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere, astfel dacă va fi declarat admis va avea obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului.

Bibliografia stabilită de către conducătorul unității sau instituției publice organizatoare a concursului, pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate se afişează la sediul Primăriei Comunei Erbiceni  şi pe site-ul www.comunaerbiceni.ro

Relații suplimentare se pot obţine de la sediul primăriei comunei Erbiceni  şi de pe pagina de internet a instituției: www.comunaerbiceni.ro.